• Algemene ledenvergadering

  Tijdens de ALV beslissen leden over de hoofdlijnen van het beleid, de financiën en benoeming van bestuursleden. Het bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van onze vereniging.

   

  Datum : vrijdag 18 november 2022

  Plaats : Kantine VVAK

  Aanvang : 20:00 uur

   

   

  Agenda Jaarvergadering m.b.t. seizoen 2021/2022 :

  1. Opening

  2. Notulen vorige vergadering

  3. Ingekomen stukken

  4. Jaarverslag secretaris

  5. Jaarverslag/en penningmeester

  6. Verslag kascommissie

     - verkiezing nieuwe kascommissie

  7. Verslag commissies en besturen

  8. Mededelingen bestuur

   - Statutenwijziging

   - Vaststelling contributie

   - Huldiging leden

  9. Bestuursverkiezing

  - Aftredend en herkiesbaar B.J. Krikken

  - Aftredend en niet herkiesbaar J. van Middelaar; Kandidaat bestuurslid: Manon Jonkman

  - Aftredend niet herkiesbaar B. Prij; Kandidaat voorzitter: Allard Vrielink

  - Vacature bestuurslid portefeuille technische zaken

  10. Rondvraag

  11. Sluiting

   

  Kandidaten voor het bestuur kunnen tot 1 uur voor de vergadering bij het bestuur gemeld worden.

  Ter vergadering zal de resultatenrekening worden toegelicht. Onderliggende financiële gegevens kunnen vanaf 19.15 uur in de bestuurskamer voorafgaand aan de ledenvergadering worden ingezien. Dit dan vooraf (via een e-mail bericht naar penningmeester.vvak@gmail.com) even bij de penningmeester kenbaar maken.

   

  Het bestuur

   

  Dit bericht is op 11 nov 17:10 uur voor het laatst geupdated