• Datum: 17 november 2023 

  Plaats: Kantine VVAK

  Aanvang: 20.00 uur 

   

  Agenda jaarvergadering m.b.t. seizoen 2022/2023

  1. Opening

  2. Notulen vorige vergadering

  3. Ingekomen stukken

  4. Jaarverslag secretaris

  5. Jaarverslag penningmeester

  6. Verslag kascommissie

  • Verkiezing nieuwe kascommissie

  7. Verslag commissies en besturen

  • Jeugdbestuur
  • Kantine-/activiteitencommissie
  • Supportersvereniging

  8. Mededelingen bestuur

  • Vaststelling contributie
  • Huldiging leden

  9. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en niet herkiesbaar Barbara Wolf
   • Kandidaat secretaris Lisanne Fieten

  10. Rondvraag

  11. Sluiting

  Kandidaten voor het bestuur kunnen tot een uur voor de vergadering bij het

  bestuur gemeld worden. Ter vergadering zal de resultatenrekening worden toegelicht. Onderliggende financiële gegevens kunnen vanaf 19.30 uur, voorafgaand aan de ALV, in de bestuurskamer worden ingezien.

  Bij interesse dit graag vooraf, per e-mail, bij de penningmeester bekend maken: penningmeester.vvak@gmail.com

  Bestuur VVAK