• Lid worden bij VVAK

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Initialen *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Land
  Nationaliteit
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer *
  Mobielnummer
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!
 • Ledenadministratie

  Ledenadministratie

  Wil jij graag bij onze club voetballen? Via bovenstaand formulier kan jij je aanmelden. Nadat jij op verzenden hebt geklikt komt deze terecht bij de ledenadministratie. Zodra alles is verwerkt krijg je een mailtje ter bevestiging. Indien jij je aanmeld voor een 7x7 team, geef dit dan even aan in het opmerkingenveld. 

  Wil jij stoppen met voetbal? Om je af te melden als lid, dien je hiervoor een mail te sturen naar leden.vvak@gmail.com. Geef even aan wat je naam en geboortedatum is + een reden van afzegging. Zodra alles is afgerond ontvang je een bevestiging. Let erop dat je bij een afzegging het eerst volgende kwartaal nog betaald.

  Indien je vragen hebt of meer informatie wilt, kan je telefonisch of per mail contact opnemen met Jolanda Kat - Pieters.

  Tel. 06-5361 0066, mail: leden.vvak@gmail.com

 • Contributiereglement

  Contributiereglement V.V.A.K

  Hieronder het volledige contributiereglement van onze vereniging, met daarbij de actuele  bedragen.

  1. Het contributiejaar loopt gelijk aan het seizoen, nl. van 1 juli t/m 30 juni.
  2. De leeftijd bij aanvang seizoen is bepalend voor de hoogte van de contributie. Door “ouder worden” wordt de contributie dus niet in de loop van een contributiejaar verhoogd.
  3. De contributie dient vooruit betaald te worden, middels machtiging, per kwartaal.
  4. Bij niet tijdige betaling wordt er een nota verzonden , verhoogd met Eur. 2,50 administratiekosten.
  5. Opzegging lidmaatschap kan per 1 juli, mits dit voor 1 juni schriftelijk is opgegeven. Wil een lid in de loop van een seizoen (schriftelijk!) opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van één kalenderkwartaal.

  Aanmeldingsformulier is digitaal te vinden op onze website, zie hierboven. Afmelden kan per mail naar leden.vvak@gmail.com

  Hieronder een overzicht van de contributiebedragen per kwartaal.

  Leeftijd bij aanvang seizoen (1 juli 2022):

  t/m 10 jaar                                          Eur.     16,50
  11 en 12 jaar                                                  19,00
  13 en 14 jaar                                                  20,50
  15 en 16 jaar                                                  22,00
  17 en 18 jaar                                                  25,00
  19 jaar en ouder                                             31,50
  Veldvoetbal 35+ (7×7)                                    20,00
  Steunleden                                                     11,50

  Per 1 januari wijzigen de contributiebedragen per kwartaal. Zie daarvoor de update. 

  Voor vragen of meer informatie betreffende de contributie kun je bellen of mailen naar:

  Ina Meinen – tel. 06-37339 288, mail: penningmeester.vvak@gmail.com

 • Contributieverhoging in fases

  Contributieverhoging per 1 januari 2023 in fases

 • Privacy en disclaimer

  Privacy en disclaimer

  VVAK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  VVAK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  VVAK is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  VVAK
  Jan Haarstraat 22
  7926TC Kerkenveld
  leden.vvak@gmail.com

  WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

  Uw persoonsgegevens worden door VVAK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
  • Om te kunnen deelnemen aan voetbalwedstrijden.
  • Om een correcte ledenadministratie te kunnen voeren.
  • Het versturen van uitnodigingen en overige communicatie.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Telefoonnummer (vast en mobiel)
  • Bankrekeningnummer (voor incasso van de contributie)

  VERSTREKKING AAN DERDEN
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  • Het verzorgen van de internet omgeving van VVAK
  • Het verzorgen van de (salaris- en leden-) administratie;
  • Het verzorgen van uitnodigingen of andere communicatiedoeleinden.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen waarmee wel een verwerkersovereenkomst is afgesloten, maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  MINDERJARIGEN
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  BEWAARTERMIJN
  VVAK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  BEVEILIGING
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  • Alle personen die namens VVAK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  WEBSITE
  Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

  COOKIES
  Op deze website kunnen cookies worden gebruikt om te zien hoe vaak deze website wordt bezocht, welke pagina’s worden bezocht en via welke links dit gebeurt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van VVAK of die van een derde partij. Op onze website kunnen cookies worden gebruikt om:
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
  • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

  Op deze website worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij maken op dit moment geen gebruik van advertentie cookies. Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van een social sharing buttons. Het kan zijn dat hierbij ook cookies plaatst worden.

  De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

  Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  KLACHTEN
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, via leden.vvak@gmail.com. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.